OBAVIJEST ZA JAVNOST Štampaj

OBAVIJEST ZA JAVNOST

o pokretanju postupka određivanja tarifnih stavova za usluge distribucije električne energije  i tarifnih stavova za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK ) je nezavisna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparent­nosti i ravnopravnosti, i ima jurisdikcije i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribu­cijom i snabdijevanjem električnom energijom u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DERK je na sjednici održanoj 21. jula 2016. godine, utvrdio da je zahtjev koji je podnijela regulisana kompanija JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko za određivanje tarifnih stavova za usluge distribucije električne energije kao i tarifnih stavova za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH, kompletan.

Tarifni zahtjev će biti rješavan u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Pravilnikom o tarifnom postupku, Metodologiji za određivanje tarifa za snabdijevanje električnom energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu BiH.

DERK će u razmatranju zahtjeva u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku do 4. augusta 2016. godine ostvariti uvid u kompletnu podnijetu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, M. Jovanovića 4, faks 035/302‑077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ). Zahtjev za odobrenje tarifa dostupan je na web stranici DERK-a www.derk.ba.


Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

Odlučujuće činjenice u postupku po tarifnom zahtjevu biće utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u srijedu 31. augusta 2016. godine,  u Sali za edukacije Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH, sa početkom u 11,00 sati.

Formalne rasprave su otvorene za javnost ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresirana da u svojstvu umješača učestvuju u postupku formalne javne rasprave moraju dostaviti pismeni zahtjev DERK-u do 4. augusta 2016. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak odobrenja tarifa, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.