Godišne izvješće 2005 Ispis

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je 14. veljače 2006. godine na 74. sjednici razmatrao Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2005. godini. Nakon rasprave Predstavnički dom je sa 27 glasova za, nijednim protiv, i nijednim suzdržanim, usvojio Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2005. godini.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je 10. ožujka 2006. godine u nastavku zasjedanja 54. sjednice razmatrao Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2005. godini. Nakon rasprave delegati Doma naroda su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2005. godini.


U cilju pružanja informacija zainteresiranim licima i široj javnosti, a u skladu sa Zakonomo prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju objavljuje revidirane finansijske izvještaje, kao i mišljenje neovisnog revizora o finansijskim izvještajima DERK-a pripremljenim u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (“IFRS”).
 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.