Pravilnik o javnim raspravama Štampaj


NAKON DONOŠENJA PRAVILNIKA O JAVNIM RASPRAVAMA

Javnost je pozvana da da komentare na Nacrt Pravilnika o javnim raspravama DERK-a. Mogla je to činiti na različite

načine sve do 4. februara 2005. godine. DERK je konstatovao da sadržaj ovog dokumenta u periodu trajanja javne

rasprave nije pobudio pažnju predstavnika javnosti, začuđujuće, niti predstavnika reguliranih subjekata čije će

zahtjeve DERK procesuirati prema ovim pravilnikom kreiranim pravilima. Zato je DERK pridao značaj komentarima

koji su istaknuti na dokumente sličnog sadržaja koji su javnosti ponudili regulatori Republike Srpske i Federacije

Bosne i Hercegovine.

Dobronamjerna zapažanja članova stručne javnosti su isprovocirala DERK da dodatno provjeri opći koncept i

pojedinačna pravila postupka koja će se primjenjivati. DERK je vrlo obazrivo morao razmotriti interes stručne javnosti: da li je u svojstvu Regulatornog tijela posve autonoman u uređivanju pravila i propisa po kojima će stranke u postupku učestvovati i po kojima će sam Regulator odluke donositi. Zato je trebalo konsultovati i otkriti volju zakonodavca izraženu u nizu zakona koji uspostavljaju instituciju Regulatora i koliko oni precizno determiniraju pravnu prirodu, status, ulogu i nadležnost Regulatora.

DERK je obavio detaljno istraživanje niza državnih zakona i neka rješenja Pravilnika o javnim raspravama u konačnom njegovom sadržaju korigovao kako bi u još većoj mjeri respektovao temeljna procesna načela prema kojim će voditi svoje postupke, kako bi strankama u postupku jasno odredio i zaštitio pripadajuća im prava i obaveze a time osigurao i pravnu utemeljenost svojih postupaka i odluka.

Konačan sadržaj Pravilnika, usvojen na sjednici Komisije održanoj 24. maja 2005. godine, rezultat je trenutog uvjerenja DERK-a da predviđeni tipovi rasprava pred DERK-om i ustanovljeni procesni instituti, posebno oni zastupljeni u formalnom tipu rasprava, korespondiraju sa relevantnim odnosnim zakonima. DERK je istovremeno svjestan da je materija pojedinih dijelova Pravilnika o javnim raspravama vrlo stručna, kompleksna i zahtjevna. Ona potiče zanimanje i obavezu da se primjena ovog dokumenta kontinuirano prati, kritički preispituje i valorizuje. DERK se neće uzdržavati od revizije Pravilnika kada se njegova rješenja pokažu teorijski spornim i u praksi neodrživim.

DERK će sa zahvalnošću zaprimiti i proučiti svaki predočeni prilog koji može doprinijeti daljim poboljšanjima ovog dokumenta. 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.