ЈАВНЕ НАБАВКЕ Штампа

ПЛAН НAБAВКИ


ПOСTУПЦИ JAВНИХ НAБAВКИ - OБAВJEШTEНJA И OДЛУКE


ПOДAЦИ O ЗAКЛJУЧEНИM УГOВOРИMA И НJИХOВOJ РEAЛИЗAЦИJИ

Подаци о закљученим оквирним споразумима/уговорима и реализацији оквирних споразума/уговора се могу преузети са портала јавних набавки (https://www.ejn.gov.ba  или https://next.ejn.gov.ba).

 

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.